This website requires a browser which supports HTML5.
Some elements of this site will not work correctly until you upgrade your browser.
BIRDINGHOLLANDLeverkruid129801LRZuidhornNederlandEinfo@birdingholland.comT+31(0)620-423772
BOEKEN
GROEPSEXCURSIES
WAARNEMING.NL
HOME
MAATWERK
EENDAGVOGELENCADEAU
EENCADEAUBONVERZILVEREN
Praktischeinformatie:Wanneer:Zaterdag5augustus2017,9.00uur(einderond16uur)Vertrekpunt:HotelBitterenZoet,Hospitaallaan16,VeenhuizenInclusief:Fietshuur,koffie/theeenstroopwafel,gebruikvanverrekijker/telescoop,digitalesoortenlijstnaafloopExclusief:LunchenoverigeconsumptiesKosten:69euro(10eurokortingalsjeeeneigenfietsmeebrengt)Aantaldeelnemers: minimaal6,maximaal10Goedteweten:Eeneigenverrekijkeriseenvereiste,eentelescoopisaanwezig.Denkbijwarmweeraanzonnebrand-enmuggenolie.Eenlangebroekisaanteraden(minderkansopinsectenbeten/teken).
OpdegrensvanFrieslandenDrentheligtéénvanonzegrootstehoogveengebieden:hetFochteloërveen.Hetreservaatisrijkaanuniekeplanten-endiersoortenenisooklandschappelijkéénvandemeestfascinerendeplekkendieonslandrijkis.OndanksdathetgebiedenormbelangrijkisvooreenbreedscalaaansoortenzaldeKraanvogelhetmeestmethetgebiedwordtgeassocieerdOokdetweedevogelspecialiteitvanhetveeniseenzeertotdeverbeeldingsprekende:Slangenarend.DezebroedvogelvanvooralZuid-Europaoverzomertjaarlijksinkleineaantallen(1totmaximaal5)inhetgebied.VerderbroedenBoomvalk,Raaf,Paapje,GrauweKlauwier,WespendiefenZwarteSpechtinenrondomhetFochteloërveen.Alsofdatnognietgenoegisgaanwedehorizonverbredenenspeurenwenaardedrieslangensoorten(Adder,GladdeSlangenRingslang),hopenweopgunstigeomstandighedenvoorvlindersenlibellen(Venglazenmaker!)enzijnervoorplantenliefhebbersindeboswachterijVeenhuizenleukesoortenalssmallebeukvaren,stippelvarenengebogendriehoeksvarentevinden.Deexcursiezalwordengegevendoordevoormaligeboswachtervanhetgebied:AaldrikPot.Hijkenthetgebiedopz’nduimpjeenstaattespringenomzijnkennismetutedelen!Hetgebiedleentzichbijuitstekomperfietsteverkennen;grotedelenvanhetFochteloërveenzijnautovrij,deafstandenzijngoedtedoenenperfietsbenjedeheledagwaarjehetliefstwiltzijn:buiten!
Fietsexcursie:OntdekhetFochteloërveen!
NOG2PLAATSEN