This website requires a browser which supports HTML5.
Some elements of this site will not work correctly until you upgrade your browser.
BIRDINGHOLLANDLeverkruid129801LRZuidhornNederlandEinfo@birdingholland.comT+31(0)620-423772
BOEKEN
GROEPSEXCURSIES
WAARNEMING.NL
HOME
MAATWERK
EENDAGVOGELENCADEAU
EENCADEAUBONVERZILVEREN
Zoalseerdergezegd:Aaldrikisvanallemarktenthuis.Tijdenshetvogelenzalhijongetwijfeldkorteroflangerstilstaanbijdevlinders,libellen,reptielen,amfibieën,planten,zoogdierenenzelfsdiersporendieonspadkruisen.Kortom:dezeexcursiekannogsteedsdemeestgevarieerdeexcursievanNederlandgenoemdworden!MochtueenindrukwillenkrijgenvanAaldrik’senthousiasmevoorderegio,desoortendieervoorkomenenzijnpassievoorhetzoekenenkijkennaardiersporen,neemdaneenkijkjeopzijnweblog:www.natuurspoor.com.Praktischeinformatie:Wanneer:Zaterdag27mei2017,start11.00uur,eindrond23.00uurAantalpersonen:minimaal5,maximaal8.Startpunt:CarpoolplaatsHoogkerkInclusief:EenlangedaggenietenvandenatuurinDrentheonderleidingvaneengids,vervoerperminibus,koffie/theeeneenstroopwafel,gebruikvanboekenenoptiek,digitalesoortenlijst(vogels)naafloopPrijs:69europerpersoon
Innavolgingvandetwee“WildvanDrenthe”-excursiesvanvorigjaarorganiseertBirdingHollandin2017eenlight-versievandezesuccesvolletrip.Mochtudevorigeeditieietsheftighebbengevonden,maarwiltuwelgraageenseendagoppadmetDrenthe-expertophetgebiedvanbijnaalleswatgroeitenbloeit(AaldrikPot),danbiedtdezeexcursieuitkomst!NogsteedsisditdelangstedagexcursieinhetassortimentvanBirdingHolland,maardatisdanooknietvoorniets.DrentheheeftuindezetijdvanhetjaargigantischveeltebiedenenAaldrikweetoverzo’nbeetjeallelevensvormenwelwattevertellen.Denadrukligtechterzondertwijfelopvogels.Ubezoekttijdenszo’nbeetjeallegoedegebiedeninhetnoordwestenvandeprovincieDrenthe(Onlanden,FochteloërveenenDrents-FrieseWold,omereenpaartenoemen)ensprokkeltzodoendemetwatgelukeenimposantesoortenlijstbijelkaar.Kraanvogel,GrauweKlauwier,Kemphaan,Paapje,ZwarteSpecht,Roerdomp,Snor,Witwang-enWitvleugelstern,Boomvalk,Wielewaal:ditisnogmaareenkleinegreepvansoortendieredelijkerwijstotdemogelijkhedenbehoren.Vergeetnietdathetmeiisendatdeaantallenendevariatieaansoortenopz’ntopzijn!Deafsluitervandedag,diehetklokjeinDrentherondzalmaken,iseenavondbezoekaandeNachtzwaluwen.HierbijmaaktuookkansopbaltsendeHoutsnippenenroepende(Bos)uilen.
Thema-excursie:HetklokjerondinDrenthe